Procedura: Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - WU-03

Szczegóły sprawy

Symbol
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział
Wydział Urbanisytki
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych z wyjątkiem s.c.
Wymagane dokumenty
1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (pobrane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ul. Powstańców 8/10 w Wołominie) w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 / 1:1000, obejmującej granice terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (Oba egzemplarze mapy bez naniesień projektowych);
W przypadku inwestycji liniowych – mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 / 1:1000 / 1: 2000 z określeniem granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (Oba egzemplarze mapy bez naniesień projektowych).
Uwaga: Prosimy o złożenie map do formatu A4.
2. Kopia mapy zasadniczej (wymienionej w punkcie 1) lub jej fragmentu z:
precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.
Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym m.in. realizacja zjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku, tj. wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst wniosku i załączone do niego materiały powinny być wzajemnie spójne.
W przypadku ustanowionej służebności drogowej lub w przypadku, gdy dojazd odbywa się po gruncie niebędącym użytkiem drogowym należy wrysować dojazd na przedmiotowej mapie.
określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.
Prosimy, aby wstępna koncepcja architektoniczna (forma graficzna zamierzenia) została przedstawiona w określonej skali oraz z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu – w celu uzasadnienia przyjętych rozwiązań projektowych (wzajemne relacje, kontynuacja gabarytów, linie zabudowy itp.). Załącznik ten powinien zawierać czytelnie opisane proponowane parametry obiektów.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy uwzględniać interes prawny osób trzecich.
Uwaga: Prosimy o złożenie koncepcji do formatu A4.
3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów - warunki techniczne lub umowy od właściwych gestorów sieci;
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
d) w przypadku inwestycji kubaturowych powyższe zapotrzebowanie winno być zagwarantowane przez odpowiednich gestorów sieci w formie warunków technicznych lub umów.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).
5. Potwierdzenie istnienia zjazdu od właściwego zarządcy drogi – w przypadku zjazdu istniejącego z drogi o kategorii wyższej niż gminna. Warunki techniczne wykonania zjazdu / Decyzja na lokalizację zjazdu / opinia o możliwości zjazdu od właściwego zarządcy drogi – w przypadku zjazdu projektowanego z drogi o kategorii wyższej niż gminna.
6. W przypadku ustanowionej służebności drogowej – dokument potwierdzający tę służebność.
7. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17zł) – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
8. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie stanowisko 1,2 (parter)
Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni - po spełnieniu procedur i po uzyskaniu uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015 poz. 199). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Opłaty
Skarbowa: - od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł - od pełnomocnictwa (w przypadku działania Wnioskodawcy przez pełnomocnika) - 17,00 zł (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub dokonanie czynności urzędowej.
Podstawa prawna
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia zgodnie z zart. 64 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij