Procedura: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ED-05

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania przy stanowisko 12 i 13 lub na stronie internetowej www.wolomin.org).
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3) Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4) Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)
Miejsce składania pism
Stanowiska ds. Ewidencji Dział. Gosp. i Koncesji stanowisko 12 i 13, parter nr tel. 22 763 30 70
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca w skomplikowanych sprawach do 2 miesięcy
Opłaty
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września. 3) Opłaty można dokonać na konto Urzędu BANK PEKAO S.A. nr 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Podstawa prawna
art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
Uchwała Nr IV-11/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij