Procedura: Rozgraniczenia nieruchomości - WZN-03

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Komórka
Opis sprawy
Rozgraniczenia nieruchomości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
- złożony przez właściciela albo współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wraz ze wskazaniem celu rozgraniczenia.
Do wniosku należy dołączyć:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku itp.),
- wypisy z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
- wskazanie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności,
- oświadczenie geodety, że wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym,
- kserokopia uprawnień zawodowych geodety.
Po wykonaniu czynności technicznych ustalenia granic przez geodetę upoważnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia należy złożyć operat techniczny celem dokonania oceny prawidłowości wykonanych czynności.
Po dokonanej ocenie operat rozgraniczeniowy powinien być przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości będzie wydana po złożeniu - operatu technicznego przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie pok. 211, piętro II
Termin i sposób załatwienia
1. Postanowienie w sprawie podziału w terminie miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.
2. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości do miesiąca od daty złożenia operatu technicznego przyjętego do zasobu.
3. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu dokumentów.
4. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa wyżej, organ zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zm.) - od art. 29 do art. 39 ,
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Tryb odwoławczy
1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
2. Od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kieleckiej 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi, właściwemu ze względu na położenie nieruchomości.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij