Procedura: Podział nieruchomości - WZN-12

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Komórka
Opis sprawy
Podział nieruchomości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o podział nieruchomości ( art. 93 i art. 94)
2. Wniosek o podział nieruchomości (art. 95)
Złożony przez właściciela albo współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych w sprawie podziału nieruchomości.

Do wniosku należy dostarczyć:
odpis z księgi wieczystej (jeżeli księga wieczysta nie jest prowadzona w systemie elektronicznym - EKW) lub dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości a w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW założonej dla nieruchomości wraz ze wskazaniem nr KW, albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
wypis z ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku nieruchomości zabudowanej wypis z kartoteki budynków,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli była wydana i jest obowiązująca w dniu składania wniosku),
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej (za wyjątkiem podziału z art. 95), a przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu (naniesione kolorem czerwonym projektowane granice, powierzchnie, oznaczenie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, oznaczenie nieruchomości – KW lub Zd),
w przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentu do przekrycia dachu) z zaznaczeniem granicy podziału wewnątrz budynku wyraźnie dzielącej budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części (kolorem czerwonym),
określenie celu dokonania podziału.

3. Decyzja podziału nieruchomości:
Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi należy złożyć:
protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
wykaz zmian gruntowych,
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) jest inne niż w księdze wieczystej,
mapy z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie pok. 211, piętro II
Termin i sposób załatwienia
1. Postanowienie w sprawie podziału w terminie miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.
2. Decyzja zatwierdzająca podział do miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do wydania decyzji.
3. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu dokumentów.
4. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa wyżej, organ zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518) -od art. 92 do art. 100,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kieleckiej 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina:
termin złożenia zażalenia na postanowienie - 7 dni od daty jego doręczenia,
termin złożenia odwołania od wydanej decyzji-14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij