Procedura: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, raty), do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej ZEW-2

Szczegóły sprawy

Symbol
262 Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi)
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, raty), do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Kogo dotyczy
Osoby prawne, osoby fizyczne - będące podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Wymagane dokumenty
Podanie podatnika:
1) o odroczenie terminu płatności podatku
2) o rozłożenie zapłaty podatku na raty
3) o rozłożenie zapłaty zaległego podatku na raty wraz odsetkami za zwłokę
4) o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
5) o umorzenie zaległości podatkowej
6) o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej
Załączniki:
•Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
•Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
•Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
ałatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. , wydanie decyzji w sprawie.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Decyzja - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), zaświadczenie - art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.. 1808.).
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Do wniosku podatnik jest zobowiązany dołączyć wszyskie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij