Procedura: Wydanie decyzji o warunkadch zabudowy - WU-04

Szczegóły sprawy

Symbol
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wydział
Wydział Urbanisytki
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o warunkadch zabudowy
Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych z wyjątkiem s.c.
Wymagane dokumenty
1. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (pobrane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ul. Powstańców 8/10 w Wołominie) – 2 egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000. Oba egzemplarze bez naniesień projektowych. Przedmiotowa mapa winna być oznaczona pieczęcią potwierdzającą fakt wykonania jej jako kopii mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego.
Mapa ta powinna mieć wielkość umożliwiającą wykonanie analizy obszaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.: czyli obejmować teren działki (lub działek), której wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać - nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m”.
Uwaga: Prosimy o złożenie map do formatu A4.
2. Kserokopia mapy zasadniczej (wymienionej w punkcie 1) lub jej fragmentu z:
precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.
Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym m.in. realizacja zjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku, tj. wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst wniosku i załączone do niego materiały powinny być wzajemnie spójne.
W przypadku ustanowionej służebności drogowej lub w przypadku, gdy dojazd odbywa się po gruncie niebędącym użytkiem drogowym należy wrysować dojazd na przedmiotowej mapie.
określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.

Prosimy, aby wstępna koncepcja architektoniczna (forma graficzna zamierzenia) została przedstawiona w określonej skali oraz z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu. Załącznik ten powinien zawierać czytelnie opisane proponowane parametry obiektów.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy uwzględniać interes prawny osób trzecich.
Uwaga: Prosimy o złożenie koncepcji do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt.
3. Zagwarantowanie, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W przypadku rozbudowy / nadbudowy / przebudowy / zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów –  kopie zawartych umów oraz warunki techniczne od gestorów sieci (te drugie w sytuacji, gdy istniejący obiekt nie był podłączony do danej sieci)
4. Fakultatywnie – charakterystyka projektowanych obiektów kubaturowych w formie graficznej. Załącznik ten powinien zawierać czytelnie opisane proponowane wysokości obiektów.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).
6. Warunki techniczne wykonania zjazdu / decyzja na lokalizację zjazdu od właściwego zarządcy drogi – w przypadku zjazdu projektowanego z drogi o kategorii wyższej niż gminna.
7. W przypadku ustanowionej służebności drogowej – dokument potwierdzający tę służebność (akt notarialny).
8. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17zł) – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
9. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.
10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – jeśli jest wymagana
11. Inne dokumenty np. informacje dotyczące potwierdzenia wielkości (powierzchnia) posiadanego gospodarstwa rolnego w przypadku realizacji inwestycji w ramach zabudowy zagrodowej.
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie stanowisko 1,2 (parter)
Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni - po spełnieniu procedur i po uzyskaniu uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm ). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Opłaty
decyzja o warunkach zabudowy – 107 zł; (nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł; (nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199).
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia zgodnie z zart. 64 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - wydanie decyzji po spełnieniu procedury administracyjnej okreslonej w KPA i po uzyskaniu uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy z zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij