Procedura: Ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty adiacenckiej - ZEW-15

Szczegóły sprawy

Symbol
3134 Opłata adiacencka
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty adiacenckiej
Kogo dotyczy
1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjkno-prawną,
Wymagane dokumenty
1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: - wniosek o udzielenie ulgi w określonej formie wraz z uzasadnieniem, - oświadczenie o stanie majątkowym - Załącznik Nr 1 - kserokopie dokumentów potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki zobowiązanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.
2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis:
- wniosek o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis wraz z uzasadniem oraz wskazaniem rodzaju ulgi i przeznaczenia udzielonej pomocy de minims,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik Nr 2
- zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych, potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych,
- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej lub nie otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych - Załącznik Nr 4,
- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz zobowiązań i należności wymagalnych, PIT-y lub CIT-y z 3 ostatnich lat, rachunkową księgę przychodów i rozchodów z 3 ostatnich lat,
- dokument identyfikujący wnioskodawcę - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- inne dokumenty mające wpływ w sprawie.
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Decyzja w ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa od wydanej decyzji w wysokości 10 zł.
Podstawa prawna
1. Art. 67a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
3. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij