Procedura: Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewów - WOŚ-02

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Ochrony Środowiska
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierżawy, inne),
3. W przypadku gdy teren stanowi współwłasność - zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu,
4. W przypadku działania przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa,
5. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela,
6. W przypadku kolizji drzew z planowaną inwestycją – projekt zagospodarowania terenu, sporządzony dla celów postępowania budowlanego w związku z realizowaną inwestycją wraz z naniesionymi drzewami przeznaczonymi do likwidacji lub adaptacji.
Stosownie do § 8 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) projekt zagospodarowania działki powinien zawierać ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu.
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie pok. 211, piętro II
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art.35 § 1 i 3 KPA powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, bądź gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. Nr 627,)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij