Procedura: Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - ZEW-14

Szczegóły sprawy

Symbol
3162 Windykacja należności
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Kogo dotyczy
1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjkno-prawną, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis.
Wymagane dokumenty
1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: - wniosek o udzielenie ulgi w określonej formie wraz z uzasadnieniem, - oświadczenie o stanie majątkowym - Załącznik Nr 1 - kserokopie dokumentów potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki zobowiązanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.
2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjkno-prawną, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis:
- wniosek o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis wraz z uzasadniem oraz wskazaniem rodzaju ulgi i przeznaczenia udzielonej pomocy de minims,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik Nr 2
- zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych, potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych,
- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej lub nie otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych - Załącznik Nr 4,
- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz zobowiązań i należności wymagalnych, PIT-y lub CIT-y z 3 ostatnich lat, rachunkową księgę przychodów i rozchodów z 3 ostatnich lat,
- dokument identyfikujący wnioskodawcę - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- inne dokumenty mające wpływ w sprawie.
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Uchwała Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wołomin lub jej jednostkom podległym.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij